• HOME
 • About us
 • Promotion
 • DOCTOR'S PROFILE
 • Beauty's Talk
 • SERVICES
 • PRODUCTS
 • Q&A
 • REVIEW
 • NEWS & EVENT
 • TIPS
 • CONTACT US
10.00 - 20.00 Mon - SUN / REGISTER

Call center

02-261-3697-8

02-261-3697-8

PRIVACY POLICY

 • DoctorYoungerFan
 • @Doctoryounger
 • Booking Now
 • News & Event

นโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ด็อกเตอร์ ยังเกอร์ จำกัด (ด็อกเตอร์ยังเกอร์คลินิกเวชกรรม)

 • การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

บริษัท ด็อกเตอร์ ยังเกอร์ จำกัด ในฐานะผู้ประกอบกิจการภายใต้แบรนด์ ด็อกเตอร์ยังเกอร์คลินิก (“เรา” หรือ “บริษัทฯ”) มีความตระหนักดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงให้ความสำคัญ และเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่านในการดำเนินการเก็บรวบรวม การใช้ การประมวลผล และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ด้วยความระมัดระวัง โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ สำหรับใช้ดำเนินงานด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้รับ จะถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับการอนุญาตจากท่านก่อน

 • การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

· วัตถุประสงค์และการให้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา หรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทำสัญญา บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์สำหรับการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านให้บริษัทฯ มาอย่างสมัครใจเท่าที่จำเป็น และใช้ข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็น และเหมาะสม หรือตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่าน สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนนั้น บริษัทฯ จัดเก็บบางข้อมูลอาจมีลักษณะอ่อนไหว ซึ่งรวมถึงหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน สถานะการสมรส ข้อมูลด้านสุขภาพ รูปถ่าย ภาพนิ่ง วิดีโอ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือสัญญา หรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทำสัญญาตามความจำเป็นเท่านั้น

· บริษัทฯ จะดำเนินการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ระบุไว้อย่างระมัดระวัง และใช้มาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนด นโยบาย และจรรยาบรรณของบริษัทฯ ในการดำเนินการปฏิบัติ ตรวจสอบ ป้องกัน และดำเนินคดีตามกฏหมาย รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ แก้ปัญหาด้านการให้บริการ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการทดสอบ วิจัย วิเคราะห์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้บริษัทฯ เข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ความต้องการ รวมถึงความพึงพอใจของท่าน คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน พัฒนา และ ปรับปรุงความปลอดภัย และมั่นคงของบริการ

· สำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมเพื่อสอบสวน และยุติคำร้องหรือข้อพิพาท หรือตามที่ได้รับอนุญาต หรือต้องกระทำตามกฏหมายที่บังคับใช้ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อบริษัทฯ ต้องได้รับคำปรึกษา ได้รับคำแนะนำ หรือถูกร้องขอให้กระทำเช่นนั้น โดยที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือหน่วยงานทางกฎหมาย รัฐบาล หรือหน่วยงานราชการอื่นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลของท่านโดยอาศัยความยินยอมจากท่าน หรือการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างกัน หรือการใด ๆ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับวัตถุประสงค์ดังนี้

วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์ได้แก่

· เพื่อวางแผนการตรวจรักษา การวิเคราะห์ การประเมิน การดูแลติดตาม และให้คำแนะนำทางการแพทย์

· เพื่อจัดหาสินค้า และบริการ หรือส่งมอบสินค้า และบริการ และการเข้าถึงบริการของท่าน ไม่ว่าทางออนไลน์ หรือออฟไลน์

 • การนัดหมายแพทย์ ส่งข่าวสาร แนะนำบริการของด็อกเตอร์ยังเกอร์คลินิก

· การประสานงาน และส่งต่อข้อมูลให้กับคลินิกในเครือข่าย และสถานพยาบาลอื่น ซึ่งจะช่วยให้การส่งต่อผู้ป่วยมีความรวดเร็วมากขึ้น

 • การยืนยันตัวตนของลูกค้า
 • ส่งข้อความแจ้งเตือนการนัดหมายแพทย์ หรือการเสนอความช่วยเหลือ

· วัตถุประสงค์ทางบัญชี หรือทางการเงิน เช่น การตรวจสอบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การเรียกเก็บเงิน และการตรวจสอบความถูกต้อง การขอคืนเงิน

· การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการร้องขอใด ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ เช่นการปฏิบัติตามหมายเรียกพยาน หรือ คำสั่งศาล หรือการร้องขออื่น ๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

· วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือที่ได้รับความยินยอมจากท่านเป็นครั้งคราว

วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด

บริษัทฯ จะประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ เฉพาะกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลแก่บริษัทฯ เท่านั้น ได้แก่

· เพื่อนำเสนอข่าวสาร บทความที่เป็นประโยชน์ หรือรายการสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

· เพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย และการลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การส่งข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่น สินค้า และบริการ รายการส่งเสริมการขาย และธุรกิจพันธมิตร

· สำรวจความพึงพอใจ วิจัยตลาด และวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงสินค้า และบริการ หรือสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ ๆ

· เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ตอบคำถาม หรือตอบสนองข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของบริษัทฯ เช่น ปัญหาการใช้บริการ

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

· บริษัทฯ ใช้มาตรฐานระยะเวลาการเก็บเวชระเบียนตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และฉบับแก้ไขล่าสุด โดยบริษัทฯ จะเก็บเวชระเบียนตลอดระยะเวลาที่เป็นลูกค้า หากท่านไม่ได้เข้ารับการบริการหรือซื้อสินค้า ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป ข้อมูลจะถูกเก็บต่อไปอีก 10 นับจากวันที่มารับการรับการรักษา หรือมารับบริการครั้งสุดท้าย เมื่อครบกำหนด 10 ปีแล้วจะทำลายทิ้งทั้งเวชระเบียนฉบับจริง สำเนา และเวชระเบียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

· ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือต้องก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายเพื่อเข้ากระบวนการระงับข้อพิพาทใด ๆ บริษัทฯ อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามระยะเวลาของอายุความตามกฎหมาย หรือจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะถึงที่สุดแล้วแต่กรณี

มาตรการในการเก็บรักษาและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

· บริษัทฯ จะจัดการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการไม่น้อยกว่าระดับที่กฎหมายกำหนด และด้วยระบบที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เช่น ใช้โปรโตคอลดความปลอดภัย (Secure Sockets Layer: SSL) ปกป้องด้วยไฟร์วอลล์ รหัสผ่าน และมาตรการทางเทคนิคอื่นๆ สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต และจัดเก็บในสถานที่ที่มีระบบป้องกันการเข้าถึงที่จำกัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร

· บริษัทฯ จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะเข้าถึงได้โดยพนักงาน ตัวแทน คู่ค้า หรือบุคคลภายนอก การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกจะสามารถทำได้ตามเท่าที่กำหนดไว้หรือตามคำสั่ง ซึ่งบุคคลภายนอกจะต้องมีหน้าที่ในการรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

· บริษัทฯ จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

· บริษัทฯ มีระบบตรวจสอบเพื่อจัดการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นในการดำเนินการของบริษัทฯ

· ในกรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวบริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในด้านการเข้าถึงและควบคุมการใช้งาน มีระบบการใช้งานและระบบสำรองพร้อมทั้งแผนสำหรับกรณีฉุกเฉิน และมีการตรวจสอบประเมินความเสี่ยงของระบบอย่างสม่ำเสมอ

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

· ในบางกรณี บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ อาจดำเนินการดังกล่าวได้หลังจากที่ได้แจ้งกับท่านถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินการดังกล่าว และได้รับการยินยอมจากท่านแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจไม่เพียงพอของประเทศปลายทาง

· บริษัทฯ สามารถโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านในกรณีที่การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศนั้นเป็นไปเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น หรือเป็นไปตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookie Policy)

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่จัดเก็บข้อมูลและบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่านผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้ในขณะที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์

บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อเก็บเอกลักษณ์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านโดยเอกลักษณ์นี้ทำให้บริษัทฯ สามารถจำลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้เข้ากับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ท่าน ในบางครั้ง บริษัทฯ จำเป็นต้องให้บุคคลที่สามในการดำเนินการดังกล่าวซึ่งอาจต้องใช้อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด ท่านสามารถตั้งค่าคุกกี้ได้เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยท่านสามารถเลือกได้ว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้คุกกี้ทำการวิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

ความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านที่เก็บรวบรวมไว้ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น
บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่เก็บรวบรวมไว้ให้แก่บุคคล หรือหน่วยงานอื่น เฉพาะกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัทลูก บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทที่อยู่ภายใต้แบรนด์ หรือบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน รวมถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไปยังตัวแทน ผู้ค้า ผู้จัดหา พาร์ทเนอร์ ผู้รับจ้าง เท่านั้น

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ดังนี้

· สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความ ยินยอมในการประมวลผลข้อมูลสวนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้ตลอดระยะเวลาที่ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัทฯ

· สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านและขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ ให้แก่ท่านได้

· สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

· สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ทำการลบข้อมูลของ ท่านด้วยเหตุบางประการได้

· สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

· สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้าย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวท่านเองด้วยเหตุบาง ประการได้

· สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

· ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) / เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเราได้ เพื่อดำเนินการ ยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้น ได้ที่

Doctor Younger Clinic

18th Floor, Jasmine City, Sukhumvit 23 (Prasarnmit), Klongtuey-Nua, Wattana, Bangkok 10110.

Tel: 0-2665-7057-8 Call Center: +66-2261-3697-8

เบอร์มือถือ: 081-4245008, 081-4285004

email : marketingdoctoryounger@gmail.com

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ข้อมูลแก่เรา

ท่านสามารถเลือกให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราได้หลายช่องทาง เช่น เมื่อท่านเข้าร่วมข้อเสนอหรือการส่งเสริมการขาย หรือเมื่อท่านซื้อสินค้า ณ เคาน์เตอร์ใด ๆ ของเราหรือบนเว็บไซต์ของเรา ผ่านทางเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย/โซเชียลเน็ตเวิร์กของเรา (หรือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องหรือแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือสำหรับโซเชียลมีเดียดังกล่าว) หรือผ่านหนึ่งในแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของเรา ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านสามารถให้แก่เราได้ (ถ้ามี) จะรวมถึงข้อมูลสุขภาพที่เชื่อมโยงจากระบบฐานข้อมูลของสถานพยาบาลต่าง ๆ ในกลุ่มด็อกเตอร์ยังเกอร์คลินิกเวชกรรม (สาขา)

ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น

· ข้อมูลติดต่อ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ไปรษณีย์ อีเมลแอดเดรส และหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์อื่น ๆ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ)

· ข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคล เช่น ชื่อสกุล รูปถ่าย เพศ วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น

· ข้อมูลผู้ที่สามารถติดต่อในกรณีฉุกเฉิน เช่น ความสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์

· เชื้อชาติ ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

 • ชื่ออผู้ใช้และรหัสผ่าน

· ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน เช่น เลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร วันหมดอายุ ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง และที่อยู่สำหรับการออกใบกำกับภาษี

 • ประวัติการซื้อสินค้า
 • ผลิตภัณฑ์ที่ชื่นชอบ และช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ต้องการใช้

· คุณลักษณะทางกายภาพและข้อกังวลเกี่ยวกับการดูแลผิวและ/หรือขั้นตอนการดูแลผิวของท่าน ประเภทผิว สภาพผิว (บอบบางหรือแพ้ง่าย) และยาสำหรับสภาพผิวดังกล่าว ซึ่งอาจถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

· ข้อมูลติดต่อของเพื่อนหรือบุคคลอื่นที่ท่านต้องการให้เราติดต่อ (ภายใต้พฤติการณ์ที่ท่านได้รับความยินยอมที่จำเป็นจากบุคคลดังกล่าวสำหรับการที่เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวแล้ว)

· เนื้อหาที่ท่านเป็นผู้จัดทำ (เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ รีวิว บทความ การตอบแบบสอบถาม และคอมเมนต์)

· ข้อมูลที่ให้แก่เราเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์โซเชียลมีเดียของเรา หรือใช้หนึ่งในโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของเรา (เช่น ชื่อ ภาพโปรไฟล์ การกดไลค์ สถานที่ รายชื่อเพื่อน และข้อมูลอื่น ๆ ของท่านที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย โซเชียลเน็ตเวิร์ก หรือหน้าสมัครเพื่อใช้งานแอพพลิเคชัน หรือข้อมูลสถานที่ทางภูมิศาสตร์ของท่านเมื่อท่านใช้หนึ่งในแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของเรา)

 • หมายเลขประจำบัญชีสำหรับโปรแกรมการเป็นสมาชิกหรือโปรแกรมลอยัลตี้ของท่าน

· ประวัติข้อมูลการแพ้ยา และประวัติผลข้างเคียงจากยา

· ประวัติข้อมูลการแพ้อาหาร และประวัติผลข้างเคียงจากอาหาร

· ข้อมูลสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ ข้อมูลการรักษาพยาบาล ผลตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยโรค

 • ข้อแนะนำหรือความคิดเห็นของท่าน

สิทธิเพื่อการถอนความยินยอม
ท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ซึ่งท่านสามารถแจ้งมายังสถานที่ติดต่อ หรือวิธีการติดต่อที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านที่กรอกในแบบฟอร์มประวัติลูกค้าใหม่เพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี้


วัตถุประสงค์ในการใช้

ระบุข้อมูลส่วนบุคคล

ระยะเวลา

ฐานในการประมวลผล

การเปิดเผยข้อมูล

ใช้ในการระบุตัวตน และสำหรับการติดต่อ เพื่อแจ้งข้อมูลนัดหมายแพทย์ ข่าวสารเกี่ยวกับการรับบริการ หรือการซื้อสินค้าและบริการ การจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์

ชื่อ-นามสกุล, เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน, เลขหนังสือเดินทาง, เพศ, วัน,เดือน, ปีเกิด,อายุ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, ข้อมูลการชำระเงิน

- ตลอดระยะเวลาที่เป็นลูกค้า
- หากท่านไม่ได้เข้ารับการบริการหรือซื้อสินค้า ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป ข้อมูลจะถูกเก็บต่อไปอีก 10 ปี

ฐานสัญญาในการให้บริการ,ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทที่อยู่ในเครือ ตัวแทน, พาร์ทเนอร์ ,ผู้รับจ้าง

ใช้ในการรักษา ดูแล ติดตามผลการรักษา ให้คำแนะนำเรื่องผิวพรรณ และการปรับสภาพผิวพรรณเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ประวัติการรักษา, สถานที่ที่เคยรักษาก่อนหน้า, ประวัติการใช้ยาหรือแพ้ยา, ปัญหาที่มาพบแพทย์, ประวัติการทานยา/อาหารเสริม, อาชีพ, รูปถ่าย, ภาพนิ่ง,วีดีโอ, น้ำหนัก, ส่วนสูง, ดัชนีมวลกาย, หมู่เลือด, ประวัติการตั้งครรภ์, ประเภทผิว, สีผิวและความเรียบเนียน,
ความสม่ำเสมอของสีผิว, สภาพผิว

- ตลอดระยะเวลาที่เป็นลูกค้า
- หากท่านไม่ได้เข้ารับการบริการหรือซื้อสินค้า ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป ข้อมูลจะถูกเก็บต่อไปอีก 10 ปี

ฐานสัญญาในการให้บริการ,ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย, ฐานความยินยอม

บริษัทที่อยู่ในเครือ ตัวแทน, พาร์ทเนอร์ ,ผู้รับจ้าง

ใช้ในการวิเคราะห์, การประมวลผลอัตโนมัติ, การวางแผนทางการตลาด, กิจกรรมทางการตลาด, การส่งเสริมการขาย, การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ, การตอบคำถาม หรือตอบสนองข้อร้องเรียน

ประวัติการรักษา และการรับบริการ, ประวัติการซื้อสินค้า, วันเกิด, เพศ, สถานภาพ, จำนวนบุตร, ระดับการศึกษา, รายได้, ช่องทางที่รู้จักด็อกเตอร์ยังเกอร์คลินิก

- ตลอดระยะเวลาที่เป็นลูกค้า
- หากท่านไม่ได้เข้ารับการบริการหรือซื้อสินค้า ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป ข้อมูลจะถูกเก็บต่อไปอีก 10 ปี

ฐานความยินยอม

บริษัทที่อยู่ในเครือ ตัวแทน, พาร์ทเนอร์ ,ผู้รับจ้าง

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยพลการณ์ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน

· การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกลุ่มบริษัทภายใต้แบรนด์ด็อกเตอร์ยังเกอร์คลินิก บริษัทในเครือและพันธมิตร

สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ

· หากท่านต้องการใช้สิทธิใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบสำเนาหลักฐานเพื่อแสดงตัวตน สำหรับคำถาม ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่

บริษัท ด็อกเตอร์ ยังเกอร์ จำกัด (ด็อกเตอร์ยังเกอร์คลินิกเวชกรรม)

เลขที่ 2 ชั้น 18 อาคารจัสมินซิตี้ ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23 ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

Doctor Younger Clinic

18th Floor, Jasmine City, Sukhumvit 23 (Prasarnmit), Klongtuey-Nua, Wattana, Bangkok 10110. Tel: 0-2665-7057-8

Call Center: +66-2261-3697-8

เบอร์มือถือ: 081-4245008,081-4285004

email : marketingdoctoryounger@gmail.com

website: http://www.doctoryounger.com

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในอนาคตเพื่อพัฒนาให้เกิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ดีขึ้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว

กรณีแก้ไขข้อมูล ท่านสามารถติดต่อเพื่อขอดำเนินการได้ที่ ด็อกเตอร์ยังเกอร์คลินิกเวชกรรม ทุกสาขา หรือผ่านช่องทางออนไลน์ที่บริษัทฯ กำหนด

ย้อนกลับหน้าแรก